Wounds and Dirt: Gendered Metaphors in the Cultural History of Trauma

OriginalspracheEnglisch
TitelCultural Clinical Psychology and PTSD
Redakteure/-innenA. Maercker , E. Heim, L. J. Kirmayer
ErscheinungsortGöttingen, Boston
Herausgeber (Verlag)Hogrefe
Erscheinungsdatum2018
Seiten109 - 124
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2018

Zitieren