The multiconfiguration time-dependent Hartree--Fock method: Intense Light-Matter Interactions

C.R. McDonald, G. Pöplau, T. Brabec

OriginalspracheEnglisch
TitelComputational Strong-Field Quantum Dynamics
Redakteure/-innenD. Bauer
Seitenumfang23
Herausgeber (Verlag)Walter de Gruyter, Berlin
Erscheinungsdatum01.07.2017
Seiten145-167
PublikationsstatusVeröffentlicht - 01.07.2017

Zitieren