Genome-wide association study in Han Chinese identifies four new susceptibility loci for coronary artery disease

Xiangfeng Lu, Laiyuan Wang, Shufeng Chen, Lin He, Xueli Yang, Yongyong Shi, Jing Cheng, Liang Zhang, C. Charles Gu, Jianfeng Huang, Tangchun Wu, Yitong Ma, Jianxin Li, Jie Cao, Jichun Chen, Dongliang Ge, Zhongjie Fan, Ying Li, Liancheng Zhao, Hongfan LiXiaoyang Zhou, Lanying Chen, Donghua Liu, Jingping Chen, Xiufang Duan, Yongchen Hao, Ligui Wang, Fanghong Lu, Zhendong Liu, Cailiang Yao, Chong Shen, Xiaodong Pu, Lin Yu, Xianghua Fang, Lihua Xu, Jianjun Mu, Xianping Wu, Runping Zheng, Naqiong Wu, Qi Zhao, Yun Li, Xiaoli Liu, Mengqin Wang, Dahai Yu, Dongsheng Hu, Xu Ji, Dongshuang Guo, Dongling Sun, Qianqian Wang, Ying Yang, Fangchao Liu, Qunxia Mao, Xiaohua Liang, Jingfeng Ji, Panpan Chen, Xingbo Mo, Dianjiang Li, Guoping Chai, Yida Tang, Xiangdong Li, Zhenhan Du, Xuehui Liu, Chenlong Dou, Zili Yang, Qingjie Meng, Dong Wang, Renping Wang, Jun Yang, Heribert Schunkert, Nilesh J. Samani, Sekar Kathiresan, Muredach P. Reilly, Jeanette Erdmann, Xiaozhong Peng, Xigui Wu, Depei Liu, Yuejin Yang, Runsheng Chen, Boqin Qiang, Dongfeng Gu*

*Korrespondierende/r Autor/-in für diese Arbeit
150 Zitate (Scopus)

Abstract

We performed a meta-analysis of 2 genome-wide association studies of coronary artery disease comprising 1,515 cases and 5,019 controls followed by replication studies in 15,460 cases and 11,472 controls, all of Chinese Han ancestry. We identify four new loci for coronary artery disease that reached the threshold of genome-wide significance (P < 5 × 10-8). These loci mapped in or near TTC32-WDR35, GUCY1A3, C6orf10-BTNL2 and ATP2B1. We also replicated four loci previously identified in European populations (in or near PHACTR1, TCF21, CDKN2A-CDKN2B and C12orf51). These findings provide new insights into pathways contributing to the susceptibility for coronary artery disease in the Chinese Han population.
OriginalspracheEnglisch
ZeitschriftNature Genetics
Jahrgang44
Ausgabenummer8
Seiten (von - bis)890-894
Seitenumfang5
ISSN1061-4036
DOIs
PublikationsstatusVeröffentlicht - 01.08.2012

Fingerprint

Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Genome-wide association study in Han Chinese identifies four new susceptibility loci for coronary artery disease“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.

Zitieren