Effects of l-NAME on coronary blood flow, infarct size and the extent of the no-reflow phenomenon

Charalampos N. Pierrakos, Elias J. Tsolakis, Iraklis A. Pozios, Nikolaos Diakos, Efstratios Charitos, Konstantinos Malliaras, Michael J. Bonios, Nikolaos Lazaris, Panagiotis Papazoglou, John Venetsanakos, Apostolos Papalois, John V. Terrovitis*, John N. Nanas

*Korrespondierende/r Autor/-in für diese Arbeit
1 Zitat (Scopus)

Fingerprint

Untersuchen Sie die Forschungsthemen von „Effects of l-NAME on coronary blood flow, infarct size and the extent of the no-reflow phenomenon“. Zusammen bilden sie einen einzigartigen Fingerprint.

Medizin & Biologie